HSE Coordinator

HSE Coordinator

DEPARTMENT: Health, Safety & Environment

FUNCTION: HSE Coordinator

Below this text this job description is also available in Dutch.

AREA OF RESPONSIBILITY

The HSE Coordinator will take the lead in prioritizing safety, especially employee safety. This position is a key liaison between EHS and general operations, engineering, research, and safety.

 • Develops appropriate safety policies and initiates actions in the workplace
 • Is responsible for the secretariat of the CPBW
 • Initiates and participates in safety and environmental incident investigations and ensures appropriate corrective recommendations and actions are taken
 • Supervises labor inspection, medical inspection, and environmental inspection during company visits
 • Coordinates all mandatory and necessary periodic inspections related to safety, environment, and infrastructure
 • Coordinates regulatory emission measurements and coordinates all aspects related to waste disposal
 • Monitors groundwater abstraction and consumption of city water
 • Monitors wastewater discharges and liaises with VMM
 • Coordinates the resource register and prepares waste declarations
 • Tracks all packaging waste, coordinates the declaration to VAL-I-PAC, and audits by the company auditor
 • Prepares returns and monitors billing for electricity consumption, fuel consumption, water consumption, engine tax, environmental tax, County tax, Water Discharge Tax, cadastral municipal tax, groundwater consumption, Class I Nuisance Facility, and general environmental and safety expenses
 • Supervises industry estimating specialists as appropriate
 • Participates in the continuous improvement process (workshops, team meetings)
 • Contributes to continuous improvement
 • Support in production
 • Training new employees
 • Participation in drawing up maintenance checklists

 

MAIN RESPONSIBILITIES & KEY FUNCTIONS

 • Contributes to continuous improvement within the areas of safety, health, and environment
 • Performs all the legal duties of the environmental coordinator in the company
 • Carries out all the legal assignments of the head of the Committees for prevention and protection at work department
 • Informs and advises the management in connection with all aspects concerning the safety of the employees and the facilities, as well as in connection with all environmental aspects
 • Together with the department heads, draws up the necessary safety instructions and machine descriptions
 • Coordinates First Aid & Safety Training for all personnel
 • Tracks health and safety risks and makes recommendations to the employer
 • Supervises and encourages the occupational health service and makes recommendations to the employer for improvements
 • Prepares and follows up on all aspects of the operating permit
 • Maintains liaison with environmental inspection services
 • Prepares an environmental audit for the Genk site
 • Advises the management in drafting the environmental policy statement
 • Organizes the internal fire department and maintains contacts with the Genk fire department
 • Supervises the fire insurer during company visits and makes recommendations on the matter to the management
 • Cooperates with external services and departmental managers for the preparation of the necessary risk analyses regarding prevention and well-being at work

 

REQUIRED KNOWLEDGE

 • Level 2 prevention advisor diploma
 • Level A environmental coordinator accreditation
 • Is able to work independently and takes initiative
 • Effective communication at all levels
 • Team player
 • Precise
 • Dynamic
 • Dutch/English
 • Modern management systems: TPM, ISO, FSC, GMP, etc.
 • PC (Windows, Word, Excel, PowerPoint, etc.)
 • Excellent analytical, technological, interpersonal, and communication (written/verbal) skills
 • Ability to lead, direct, develop, and motivate others

 

Nissha Metallizing Solutions, NV. is an equal opportunity employer. All employees of Nissha Metallizing Solutions must adhere to the Quality Standards and Policies set forth in the Quality Manual.

HOW TO APPLY:

Interested applicants can submit their CV and motivation letter to our HR department by emailing to Mrs. Agna Vrancken at a.vrancken@nisshametallizing.com

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AFDELING : Health, Safety & Environnment          

FUNCTIE : HSE Coördinator

BEVOEGDHEIDSDOMEIN

 

De HSE Coördinator zal het voortouw nemen bij het geven van prioriteit aan veiligheid, met name aan de veiligheid van de werknemers. Deze functie is een belangrijke schakel tussen EHS en de algemene operaties, engineering, onderzoek en veiligheid.

 • Werkt een adequaat veiligheidsbeleid uit en initieert acties op de werkvloer
 • Is verantwoordelijk voor het secretariaat van het CPBW
 • Initieert en neemt deel aan onderzoeken in het kader van incidenten op het vlak van veiligheid en milieu en zorgt voor de juiste correctieve aanbevelingen en acties
 • Begeleidt arbeidsinspectie, medische inspectie en milieu-inspectie bij bedrijfsbezoeken.
 • Coördineert al de verplichte en noodzakelijke  periodieke controles in verband met veiligheid, milieu en infrastructuur.
 • Coördineert de wettelijke emissiemetingen, en coördineert alle aspecten in verband met de verwijdering van  afvalstoffen.
 • Volgt de grondwateronttrekking en het verbruik van stadswater op
 • Waakt over de lozing van afvalwaters en onderhoudt de contacten met de VMM
 • Coördineert het grondstoffenregister en stelt de afvalstoffenaangiftes op
 • Volgt al de verpakkingsafvalstoffen op, coördineert de aangifte aan VAL-I-PAC en de controles door de bedrijfsrevisor
 • Maakt de aangiften op en volgt de facturatie op van electriciteitsverbruik, brandstofverbruik, waterverbruik,  motorenbelasting, milieubelasting, Provinciebelasting, Belasting waterlozing, kadastrale gemeentebelasting, grondwaterverbruik, Hinderlijke inrichting klasse I en de algemene uitgaven milieu en veiligheid
 • Begeleidt desgevallend specialisten industriële schattingen
 • Deelname aan het continu verbeterproces (workshops, teammeetings)
 • Draagt bij tot voortdurende verbetering
 • Ondersteuning in productie
 • Training nieuwe collega's
 • Deelname aan opmaak onderhoudschecklists

 

HOOFDVERANTWOORDELIJKHEDEN & SLEUTELFUNCTIES

 

 • Draagt bij aan continue verbetering binnen de domeinen veiligheid, gezondheid en milieu
 • Voert al de wettelijke taken van de milieucoördinator in het bedrijf uit
 • Voert al de wettelijke opdrachten van het diensthoofd CPBW uit
 • Informeert en adviseert de directie in verband met alle aspecten die de veiligheid van de werknemers en de installaties betreffen, evenals in verband met alle milieuaspecten.
 • Stelt samen met de afdelingsverantwoordelijken de noodzakelijke veiligheidsinstructies en machinebeschrijvingen op
 • Coördineert de opleidingen ivm E.H.B.O. & veiligheid voor al het personeel
 • Spoort veiligheids- en gezondheidsrisico’s op en doet aanbevelingen in dit verband aan de werkgever
 • Begeleidt en stimuleert de arbeidsgeneeskundige dienst en doet aanbevelingen aan de werkgever om verbeteringen door te voeren
 • Bereidt de exploitatievergunning voor en volgt ze in alle aspecten op
 • Onderhoudt de contacten met de milieu-inspectiediensten
 • Stelt een milieu-audit op voor de site in Genk
 • Adviseert de directie bij het opstellen van de milieubeleidsverklaring
 • Organiseert de interne brandweerploeg en onderhoudt contacten met de brandweer van Genk
 • Begeleidt de brandverzekeraar bij bedrijfsbezoeken en maakt aan de directie aanbevelingen terzake
 • Werkt samen met externe diensten en afdelingsverantwoordelijken voor de opstelling van de noodzakelijke risico analyses met betrekking tot preventie en welzijn op het werk

 

VEREISTE KENNIS

 

 • Diploma preventieadviseur niveau 2
 • Erkenning Milieucoördinator niveau A
 • Is in staat om zelfstandig te werken en neemt initiatief
 • Effectieve communicatie op alle niveaus
 • Teamplayer
 • Nauwkeurig
 • Dynamisch
 • Nederlans/Engels
 • Moderne management systemen: TPM, ISO, FSC, GMP, ....
 • PC (Windows, Word, Excell, Powerpoit, ....)
 • Uitstekende analytische, technologische, interpersoonlijke en communicatieve (schriftelijk/verbaal) vaardigheden
 • Vermogen om anderen te leiden, te sturen, te ontwikkelen en te motiveren

 

Nissha Metallizing Solutions, NV. is een werkgever die gelijke kansen biedt. Alle medewerkers van Nissha Metallizing Solutions dienen zich te houden aan de Kwaliteitsnormen en Beleidsregels zoals uiteengezet in het Kwaliteitshandboek.

HOE TE SOLLICITEREN:

Geïnteresseerde kandidaten kunnen hun CV en motivatiebrief indienen bij onze HR-afdeling door een e-mail te sturen naar Mevrouw Agna Vrancken op a.vrancken@nisshametallizing.com.